2048

0

راهنمای بازی: از کلیدهای فلش جهت جابجایی مربع‌ها استفاده کنید. وقتی که دو کاشی با اعداد یکسان به هم برخورد کنند با هم ترکیب می‌شوند. هدف، رسیدن به امتیاز 2048 است.